Donatieformulier

JA, ik wil

Ja, ik wil (wij willen) de Voedselbank Bommelerwaard financieel steunen zodat die in staat blijft haar prachtige werk voort te zetten.

Ik wil (wij willen) vriend(en) worden van de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard en als vriend(en) deze stichting structureel ondersteunen met een jaarlijks bedrag van:

€ . . . . . . . . . . voor een periode van . . . . . jaar

Betaling vindt plaats:

- in één keer per jaar

- in … termijnen per jaar

naar bankrekening NL74 RABO 0134 9103 97 t.n.v. Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard

Onze stichting heeft een ANBI-status en daarom zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

Naam:

Bedrijf:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Datum:

Handtekening:

NB: bij giften vanaf € 300,00 per jaar, zijn wij graag bereid om als dank -indien gewenst- een logo van uw bedrijf op de website van de Vrienden Voedselbank Bommelerwaard te plaatsen.

Indien u het op prijs stelt, willen we u ook middels mailbrieven op de hoogte houden van ons reilen en zeilen:

Ik/wij wil/willen uw mailbrief wel/niet ontvangen.

Voor uw bijdrage zijn we u zeer erkentelijk.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard:

G. Amsing W.F. van der Kooij E. van der Zijden- Baars

(voorzitter) (penningmeester) (secretaris)