Verantwoording ANBI en jaarrekening

STICHTING VRIENDEN VOEDSELBANK BOMMELERWAARD

 • Naam: Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard, gevestigd te Zaltbommel

 • Datum oprichting: 23-10-2013

 • Fiscaal nummer: 8533.02.145

 • Bankrekening: NL98 RABO 1094 6840 31

 • Contactadres: Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard, p/a Janstraat 6, 5306 AZ Brakel

 • Website: www.vrienden-voedselbank-bommelerwaard.nl

 • E-mailadres: vvb.5300@gmail.com

 • ANBI-status: De stichting heeft een ANBI-status met ingang van de oprichtingsdatum 23 oktober 2013, dus giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bestuursleden:

 • Voorzitter: Dhr. G. Amsing, De Zanden 4, 5321 HJ Hedel

 • Penningmeester: Dhr. W.F. van der Kooij, Groenling 40, 5306 GS Brakel

 • Secretaris: Mevr. E. van der Zijden-Baars, Janstraat 6, 5306 AZ Brakel

BELEIDSPLAN:

1. Het werven van vrienden dan wel donateurs.

De VVB gaat vrienden werven om op die wijze gelden bijeen te brengen om de Voedselbank Bommelerwaard financieel te ondersteunen. Zij zal zich daarbij richten op het bedrijfsleven, op de kerken en op particulieren in de Bommelerwaard en mogelijk in de direct aangrenzende regio’s. De intentie is om vrienden te vinden die bereid zijn om over een langere periode (te denken valt aan 3 tot 5 jaar) een financiële bijdrage toe te zeggen.

Vrienden zullen worden geworven middels persoonlijke contacten, publiciteit in de verschillende dag- en weekbladen in de regio, mails, via de website en door middel van speciale, nog verder uit te werken, acties. Waar nodig en mogelijk zal de stichting presentaties geven over haar doelstellingen.

Vrienden zullen, indien zij daar prijs op stellen, op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en resultaten van zowel de Voedselbank Bommelerwaard als van de VVB.

2. Uitkeringen aan de Voedselbank Bommelerwaard.

De door de VVB geworven fondsen komen primair ten goede aan de Voedselbank Bommelerwaard. Uitkeringen aan de Voedselbank Bommelerwaard zullen in principe worden gedaan als “doeluitkeringen”. Met andere woorden een uitkering is bestemd voor een vooraf gedefinieerd doel. Te denken valt hierbij onder meer aan de aanschaf van apparatuur, grote reparaties aan of vervanging van voertuigen, kantoorbenodigdheden en/of het inkopen van voedsel.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van maandag 25 november 2013 te Aalst.

Het beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen conform de statuten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De doelstelling: Het verwerven van gelden, het beheren daarvan en het op verzoek van Voedselbank Bommelerwaard te Zaltbommel beschikbaar stellen om haar in staat te stellen haar taak naar behoren uit te kunnen oefenen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Na voorbereidingen werd de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard opgericht op 23 oktober 2013, de nodige formaliteiten vervuld, het beleid uitgestippeld en een voorzichtig begin gemaakt met het verwerven van gelden.

 • Middels verschillende activiteiten wordt er geld ingezameld, zoals bijvoorbeeld de collecte aan het eind van mei in allerlei kerken. De zegelactie bij de Emté in Brakel (inmiddels PLUS) levert elk jaar voldoende op om ruim 100 gezinnen van een gratis pakket te voorzien. Ook is er inmiddels supermarkten in de Bommelerwaard, waarbij de emballagebonnen gedoneerd kunnen worden aan onze stichting.

 • Verder ontvingen we een aantal giften van bedrijven en particulieren, welke anoniem wensen te blijven.